Prevodi sa overom sudskog tumača

Prevodi sa overom ovlašćenog tumača (sudskog tumača) dostupni su u našoj agenciji samo kao dodatna usluga ili usluga za stalne klijente. Pojedini dokumenti kao što su diplome, potvrde, svedočanstva, lekarska dokumentacija, ovlašćenja, punomoćja, lična dokumenta itd. prevode se uz overu ovlašćenog tumača. Ovlašćeni tumač ili sudski tumač je prevodilac koji poseduje licencu koju dodeljuje Ministarstvo Pravde. Svojim pečatom ovlašćeni tumač potvrdjuje da prevod odgovara originalu u potpunosti. Original ili fotokopija originalnog dokumenta takodje se prilaže uz prevod ovlašćenog tumača.

Potrebno je da klijent naglasi u koju se svrhu prevod potražuje i da li je potrebno priložiti original ili samo fotokopiju originala. Zbog specifičnosti overenih prevoda, oni se gotovo isključivo izdaju u štampanom, a ne elektronskom formatu. U slučajevima kada original nije potreban, sudski tumač može skenirati štampani overeni prevod i klijentu dostaviti dokument elektronskim putem. U suprotnom, dostava se vrši lično, preporučenom poštom ili kurirskom službom.

Takodje se preporučuje da klijent utvrdi da li prevod mora biti overen i Apostilom (Apostille), koji se naziva još i Haški Apostil. U Srbiji je za izdavanje Apostila nadležan osnovni sud, za javne isprave koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda. Za sve detalje raspitajte se u nadležnom osnovnom sudu.


Registar stalnih sudskih tumača za teritoriju uže Srbije možete preuzeti ovde, a pretragu ovlašćenih tumača sa teritorije Vojvodine možete izvršiti ovde.
U našoj prevodilačkoj agenciji smatramo da je najefikasnije da se klijenti, koji su fizička lica i kojima je potrebna usluga overenog prevoda, jave direktno kolegama sudskim tumačima.

Ukoliko je potreban savet ili preporuka naše agencije, stojimo vam na raspolaganju i možete nas kontaktirati. Sa vama će razgovarati kvalifikovana osoba, diplomirani filolog, koja će vam pružiti savet ili dati prepuruku. Ukoliko klijenti zahtevaju overeni prevod kao dodatnu uslugu, ili ukoliko su u pitanju naši stalni klijenti, naša agancija će obezbediti prevod sa overom ovlašćenog tumača za većinu svetskih i regionalnih jezika.